131-OP VU 03
VU Medisch Centrum - Amsterdam (Nl)
  • Project: Renovatie / Nieuwbouw operatiekamers
  • Adres: VU Medisch Centrum, Boelelaan 1117  1081 HV Amsterdam
  • Bouwheer: VU Medisch centrum
  • Uitvoering: 2008 – 2009